A/TYPICAL NOW

Participating Artists: Yuli Aloni Primor, Elena Bajo, Lena Christakis, Ronan Day Lewis, Maria Louizou, Ioanna Pantazopoulou, Costa Picadas, Anna Samara, Sagarika Sundaram, Iria Vrettou , Woozy, Agni Zotis

February 9 - March 4th 2023